Regelement en Spelregels

Duidelijke afspraken, geen regeltjes omdat er regeltjes moeten zijn...

Regelement en Spelregels

Regelement DelftQuiz

Algemeen

 • De DelftQuiz is een spel waarbij – in teamverband – een antwoordenlijst ingevuld, en opdrachten uitgevoerd moeten worden n.a.v. een vragenboek. Hierna te noemen ‘het spel’ of ‘de quiz’.
 • De organisatie van de DelftQuiz is in handen van Stichting DelftEvents hierna te noemen “de organisatie”.
 • Instructies of aanwijzingen van de organisatie m.b.t. het spel dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team ter gelegenheid van de inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is eerst mogelijk nadat u hebt verklaard te hebben kennis genomen van alle regels die betrekking hebben op de DelftQuiz, waaronder dit reglement, waarvan de voorwaarden, regels als dan gelden te zijn geaccepteerd.

Teams

 • Een team bestaat uit een aantal personen. De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 tot maximaal 15 personen maar elk aantal is toegestaan.
 • Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain is een in Delft woonachtige volwassen persoon en is ten minste 18 jaar op de Quizdag. De teamcaptain moet een aantal gegevens invullen tijdens de inschrijving, zie artikel 3.
 • Deelname aan de buitenactiviteiten en opdrachten is alleen toegestaan door teamleden met een minimale leeftijd van 18 jaar. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
 • Indien de teamnaam in eerdere edities reeds is ingediend, heeft de toenmalige bij de organisatie bekende teamcaptain het eerste recht op het opnieuw inschrijven van een team onder deze naam. Bij niet opnieuw inschrijven van dit team vervalt bovenstaand recht.
 • De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 fysiek adres in Delft en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de DelftQuiz deel te nemen. De teamcaptain is verplicht deze locatie te vermelden in verband met bezoek van organisatie, pers of door de organisatie aangewezen personen.

Inschrijven

 • De inschrijving vindt online plaats en garandeert deelname.
 • Bij aanmelding dient het team te voorzien in de volgende informatie:– Een (ludieke) teamnaam (de organisatie heeft het recht om een naam af te keuren);– Teamcaptain, woonadres/telefoonnummer en bewijs van Delftenaarschap;– Speellocatie, stadsgebied, naam locatie en volledig adres met telefoonnummer;– Aantal deelnemers (bij benadering)–
 • De kosten voor deelname aan de DelftQuiz bedraagt €75,00 per team (voor veteranenteams die vanaf de eerste editie meedoen is dat dit jaar €60,00 per team), ongeacht het aantal deelnemers in een team.
 • De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen. Restitutie van het inschrijfgeld is (o.a. vanwege gemaakte kosten) niet mogelijk.

 

Deelnemen

 • Na inschrijving door een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain een uitnodiging voor een teamcaptain informatieavond.
 • Op een door de organisatie vastgestelde datum, tijdstip en locatie vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of diens secundant zal verplicht aanwezig moeten zijn. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de informatieavond zal gehandicapt aan de quizavond beginnen omdat tijdens de avond uitleg gegeven wordt over bepaalde spelonderdelen.
 • Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels en puntentelling voor de DelftQuiz nogmaals uitgelegd en een instructie gegeven over het online invulsysteem voor de antwoorden. Na afloop van de informatieavond vangt de DelftQuiz aan. Dit betekent dat in de plaatselijke media, winkels, musea, horeca en tijdens lokale evenementen vragen en antwoorden (dmv DelftQuiz posters en affiches, advertenties en bekendmakingen) kunnen worden getoond.
 • De organisatie stelt een QuizEnvelop samen waarin een vragenboek met alle vragen en doe-opdrachten en  attributen voor de DelftQuiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de QuizDag op een nader te bepalen locatie op een nader te bepalen tijd op de dag van de Quiz.. Bij inlevering na afloop van de quiz krijgt de teamcaptain direct een nieuw vragenboek met de juiste antwoorden mee.
 • De datum en tijd voor ophalen en retour brengen liggen zeer strikt vast. De organisatie is gerechtigd teams voor deelname uit te sluiten indien zij hun QuizEnvelop niet tijdig ophalen, onjuist, onvolledig of te laat inleveren.
 • Teams worden geacht de items van de QuizTas en zeker het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om de speel locatie kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
 • Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen online in het antwoordensysteem te worden ingevuld voor de aangegeven tijd. Voor sommige vragen en opdrachten wordt een antwoordkaart meegeleverd deze antwoorden moeten duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal worden ingevuld. Dit dient te gebeuren met blauwe of zwarte pen.
 • Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip ingeleverde QuizEnveloppen worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de kern-organisatie of werknemers van betrokken organiserende bedrijven zijn van deelname uitgesloten.

Uitslag

 • De gegeven antwoorden worden dezelfde avond door de organisatie op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Voor elke onbeantwoorde vraag strafpunten. Doel van de DelftQuiz is (naast een gezellige quizavond en een gevoel van saamhorigheid) om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens  het totale aantal behaalde punten.
 • De bekendmaking van de uitslag van de DelftQuiz wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking, op de avond van de quiz.
 • De uitslag van de DelftQuiz is bindend en staat niet ter discussie. De vragen en bijbehorende antwoorden worden na afloop niet online gepubliceerd.

Prijzen

 • Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt de DelftQuiz Wisseltrofee uitgereikt en krijgt het team een deelnamebewijs.Dit team mag zich een jaar lang het “Beste DelftQuizTeam” noemen.
 • Als een team de DelftQuiz Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, kan de Wisseltrofee door het team worden behouden.

 

Algemeen

 • Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de DelftQuiz. Buikpijn van het lachen, hoofdpijn van het denken of uittrekken van haren, spierpijn na deelname aan de buitenopdrachten horen nu eenmaal bij het spel.
 • Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen, mits dit uitvoerbaar is en toegestaan volgens de wet.

Voor sommige vragen of opdrachten kan het nodig zijn om locaties in de gemeente / het gebied waar het team speelt te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen vaak alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen op plaatsen waar dit niet toegestaan is, zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan. Teams die zich niet houden aan dit regelement, de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd.